มาตราการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม